Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

 

 

       

 

Toelichting op financiële cijfers 2018                    
                     
Algemeen.                    
Het vijfde jaar van ons bestaan is financieel naar tevredenheid verlopen.              
Ten opzichte van het jaar 2017 is wederom groei van onze activiteiten aan de orde.            
De in 2016 ingezette groei werkte financieel nog door in 2017 en 2018.                
Met deze omvang hebben we een activiteitenniveau bereikt dat passend is.              
Het aantal en de grootte van onze projecten, het aantal professionele medewerkers en de mogelijkheden van de betrokken medewerkers zijn
redelijk op elkaar afgestemd.                    
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we willen uitvoeren.      
                     
Toelichting Kosten.                    
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.             
De gerealiseerde 'huisvestingskosten' waren hoger in verband met niet gebudgetteerde huurkosten in Middelland.    
                     
Toelichting dekkingsbijdragen.                    
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.     
Er is sprake van ongeveer 25 fondsen die in het jaar 2018 hebben bijgedragen.            
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.               
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.         
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.              
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als 
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.                  
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een positief resultaat zien van € 4.199            
                     
Toelichting Balans                    
Het eigen vermogen blijft door het resultaat over 2018 op een relatief beperkt niveau.            
Het grootste deel van de passiva wordt aan het einde van het jaar 2018, net als aan het begin van 2018, gevormd door projectreserveringen. 
Fondsen hebben toegezegde bedragen overgemaakt voor de projecten waarvan de uitvoering in 2019 plaatsvindt.    
                     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Top