Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

 

 

 

       

 

Toelichting op financiële cijfers 2017                                                                                    

                                                                                             

Algemeen.                                                                                      

Het vierde jaar van ons bestaan is financieel naar tevredenheid verlopen.   

Ten opzichte van het jaar 2016 is wederom groei van onze activiteiten aan de orde.                                                                                            

De in 2016 ingezette groei werkte financieel nog door in 2017.        

Met deze omvang hebben we een activiteitenniveau bereikt dat passend is. 

Het aantal en de grootte van onze projecten, het aantal professionele medewerkers en de mogelijkheden van de betrokken medewerkers zijn  redelijk op elkaar afgestemd.                                                                    

Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we willen uitvoeren.                                                                                   

                                                                                         

Toelichting Kosten.                                                                                  

Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij, gezien ons korte bestaan, nog als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.                                                     

De gerealiseerde 'overige personeelskosten' waren lager dan gebudgetteerd, er is gebruik gemaakt van gereserveerde bedragen voor organisatieontwikkeling.

De begroting voor de organisatiekosten was voor 2017 aan de hoge kant.   

De diverse lasten zijn veroorzaakt door het oplossen van enkele problemen uit het verleden.                                                                                        

                                                                                             

Toelichting dekkingsbijdragen.                                                         

Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.                                                          

Er is sprake van ongeveer 20 fondsen die in het jaar 2017 hebben bijgedragen.

In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd. De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.               

De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen. 

De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.                                               

De bijdragen van particulieren was voor 2017 te hoog begroot door extra giften in 2016.                                                                                              

Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een positief resultaat zien van € 1.190   

 

Toelichting Balans                                                                                    

Het eigen vermogen blijft door het resultaat over 2017 op een bevredigend niveau.                                                                                  

Het grootste deel van de passiva wordt aan het einde van het jaar 2017, net als aan het begin van 2017, gevormd door projectreserveringen.                        

Fondsen hebben toegezegde bedragen overgemaakt voor de projecten waarvan de uitvoering in 2018 plaatsvindt. 

      

 

 

 

 

Top