Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

financiële  cijfers 2020

Exploitatiebegroting

2020Realisatie2020

Kosten
Kosten van activiteiten/projecten

57.000,00


42.720,01

Inhuur van derden voor begeleiding   projecten

208.000,00


222.679,30

Overige persoonsgebonden kosten

4.000,00


1.192,93

Huisvestingskosten

23.000,00


21.034,71

Organisatiekosten

10.000,00


6.809,04

Diverse lasten0,00

Opbrengst1.462,49

Totale kosten

302.000,00

 

295.898,48

Dekkingsbijdragen
Realisatie
Bijdragen aan locatie kosten van   deelnemers

5.500,00


2.000,00

Bijdragen aan activiteiten van deelnemers

9.000,00


6.463,80

Bijdragen van fondsen voor activiteiten

250.000,00


250.536,90

Bijdragen van lokale kerken

29.000,00


28.312,24

Bijdragen van particulieren

6.000,00


5.626,00

Diverse baten en lasten2.923,11

Rente

500,00


36,43

Tekort

2.000,00Totale Bijdragen

302.000,00

 

295.898,48

 
Stichting   Wijkpastoraat Rotterdam West


31 dec
2019


31 dec 2020


Balans

Activa

Passiva

Activa

Passiva


Vorderingen

9.842,25


44.275,33


Diverse kassen

1.294,63


2.999,41


Betaalrekeningen

21.050,27


36.073,37


Spaarrekening

79.439,77


115.041,94


Beleggingen

78.637,91


78.637,91


Diversen

Eigen vermogen


48.300,22


64.237,94

Gereserveerde projectgelden


43.354,97


75.113,67

Voorziening


82.106,57


105.812,08

Schulden


16.174,03


30.401,78

Tekort329,04


1.462,49190.264,83

190.264,83

277.027,96

277.027,96

Toelichting op financiële cijfers 2020

Algemeen.
Ten opzichte van het jaar 2019 is de groei van de afgelopen jaren gestabiliseerd
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren,

Toelichting Kosten.
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.  
De vermindering van de totale kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door, vanwege corona, minder kosten voor activiteiten.

Toelichting dekkingsbijdragen.
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.  
Er is sprake van ongeveer 20 fondsen die in het jaar 2020 hebben bijgedragen.
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.  
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.  
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.   
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als  
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een resultaat zien van € 1462,49
De Diverse baten/lasten wordt veroorzaakt door een correctie over voorgaande jaren

Toelichting Balans
Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.  
Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen beperkt ten opzichte van de omvang van de organisatie.
De voorziening groeide onder meer als gevolg van de omvang van inhuur derden.  
De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2021 plaatsvindt.