Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

trouw aan bewoners

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West 4-6-2020 

      Financiële cijfers 2019 Definitief 

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West

4-6-2020      Financiële cijfers 2019


Definitief


Exploitatiebegroting
2019
Realisatie


2019


Kosten
Kosten van activiteiten/projecten
50.000,00


67.937,20


Inhuur van derden voor begeleiding   projecten
210.300,00


230.451,44


Overige persoonsgebonden kosten
5.000,00


2.842,23


Huisvestingskosten
23.000,00


29.905,85


Organisatiekosten
10.000,00


9.287,57


Diverse lasten


904,96


Opbrengst


329,04


Totale kosten

 

 

 

298.300,00

 

341.658,29


Dekkingsbijdragen
Realisatie
Bijdragen aan lokatiekosten van   deelnemers
6.600,00


1.160,00


Bijdragen aan activiteiten van deelnemers
10.000,00


9.385,77


Bijdragen van fondsen voor activiteiten
243.500,00


299.971,70


Bijdragen van lokale kerken
28.000,00


25.310,03


Bijdragen van particulieren
6.000,00


5.751,01


Diverse baten en lasten
Rente
500,00


79,78


Tekort
3.700,00
Totale Bijdragen

 

 

 

298.300,00

 

341.658,29

 

Toelichting op financiële cijfers 2019 


Algemeen.
Ten opzichte van het jaar 2018 is wederom groei van onze activiteiten aan de orde.
Wij streven voor de komende jaren geen verdere groei na.
De huidige omvang is passend bij de wijze waarop wij ons hebben georganiseerd.
Een verdere groei zou moeten leiden tot beleidsaanpassingen en organisatiewijzigingen.
Het is ons gelukt om voldoende financiering te realiseren voor het palet aan projecten dat we uitvoeren,
bij de toenemende omvang wordt het ook steeds uitdagender om afdoende financiering te realiseren.  

Toelichting Kosten.
Het beleid is om vooralsnog geen personeel in vaste dienst te hebben. De zekerheid die dat naar betrokken professionals zou uitstralen zien wij
als ongepast. Dat betekent dat de grootste kostenpost bestaat uit ‘inhuur van derden’.  
De gerealiseerde 'huisvestingskosten' waren hoger in verband met niet gebudgetteerde huurkosten in Middelland,
voor het jaar 2020 zijn er geen huurkosten in Middelland

Toelichting dekkingsbijdragen.
Het grootste deel van onze dekkingsbijdragen komt van fondsen die mede onze projecten mogelijk willen maken.  
Er is sprake van ongeveer 20 fondsen die in het jaar 2019 hebben bijgedragen.
In het jaarverslag zijn deze fondsen genoemd mits zij dat op prijs stellen.  
De bijdragen van deze fondsen zijn voor het grootste deel gekoppeld aan onze lopende projecten.  
De verstrekte projectplannen zijn aanleiding geweest deze mede te ondersteunen.   
De bijdragen van lokale kerken en van particulieren zijn over het algemeen minder gekoppeld aan onze projecten en dienen daarom meer als  
een bijdrage in de algemene kosten van onze organisatie.
Eén van de groepen met een relatief grote bijdrage in de lokatiekosten is vanwege de hoge leeftijden gestopt.  
Het verschil tussen kosten en bijdragen laat een beperkt resultaat zien van € 329

Toelichting Balans
Het eigen vermogen kon worden verhoogd. Een deel van de voorziening viel vrij.  
Toch blijft de hoogte van het eigen vermogen beperkt ten opzichte van de omvang van de organisatie.
De voorziening groeide als gevolg van de omvang van inhuur derden.  
De gereserveerde projectgelden bestaan uit door fondsen overgemaakte gelden voor projecten waarvan de uitvoering in 2020 plaatsvindt.